top of page

EIA-EHIA รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

​► ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 3) เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ของ บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จำกัด วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565          

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 3) เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จำกัด วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี ของ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2) ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด วันที่ 25 มกราคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2) ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ของ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด วันที่ 25 มกราคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) ต่อร่างรายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด วันที่ 1-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

​► ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2) ต่อร่างรายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเบียร์ ของ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จำกัด วันที่ 1-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564​

► ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด วันที่ 8-11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

► ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการโรงงานผลิตเบียร์ ของ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จำกัด วันที่ 8-11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

► ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด วันที่ 8-11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

bottom of page