top of page

ลูกค้า Project

โครงการศึกษาแผนผังการไหลของกากของเสีย (Material and waste flow analysis) และรูปแบบการบริหารจัดการกากของเสีย

โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม

โครงการการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย

โครงการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Please reload

bottom of page