top of page

บริการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

     ให้บริการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับการพัฒนาโครงการต่าง ๆ  การขยายโครงการ การปรับปรุงแก้ไขหรือขอเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยยังให้บริการครอบคลุมการศึกษาจัดทำรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 

  • รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่อาจก่อผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)

  • รายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

  • รายงานการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

  • รายงานการศึกษาประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน

  • รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)

   

     ทั้งนี้ TET เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีบุคลากรที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ยาวนานเป็นพิเศษในโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ นิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า รวมทั้งโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย

bottom of page