top of page

ความเป็นมา

ความเป็นมา

        

       บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (TET) เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  ก่อตั้งในปี  2537 มีจุดมุ่งหมายในเบื้องต้นให้บริการทดสอบ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรมของภาคเอกชน ต่อมา TET มีการพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงและต่อเนื่องตลอดมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งความตื่นตัวและความวิตกที่เพิ่มขึ้นในสังคมต่อปัญหาเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม โดยขยายขอบเขตงานบริการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายและครอบคลุมอย่างทั่วถึง อาทิ จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่มีความทันสมัย สามารถให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียและอากาศเสีย การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ บริการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการศึกษาวางแผนโครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและเอกชน

 

     TET มีนโยบายยึดมั่นอย่างแน่วแน่ในงานบริการด้วยผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงการ ด้วยความรวดเร็วและตรงต่อเวลา เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทดสอบที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานในสาขาที่ให้บริการรวมกันมากกว่า 170 คน

bottom of page