top of page

คุณสมบัติของที่ปรึกษา

 

- ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง โดยขึ้นทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาประเภทสิ่งแวดล้อม หมายเลข 359 ระดับ 1

- ได้รับอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จดทะเบียนกับ สผ.เลขที่ 21/2561

- ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ว-236

- ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการระบบจัดการคุณภาพมาตรฐานสากล  มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) หมายเลขการรับรองที่ทดสอบ 0412

- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประเภทนิติบุคคล เลขทะเบียน บ123-48-013

- ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้ที่สามารถรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนด ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง

คุณสมบัติที่ปรึกษา

bottom of page