press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

          บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (TET) เป็นบริษัทที่ปรึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนาน ดำเนินธุรกิจด้านบริการตรวจวัด ทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ให้บริการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาโครงการประเภทต่างๆ รวมทั้งการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในธุรกิจภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐโดยดำเนินการสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

Monitor

ข่าวประชาสัมพันธ์

Monitor

กิจกรรม

ISO 9001:2015 Certificate Thai Environmental (UKAS/NAC)

ISO 14001:2015 Certificate Thai Environmental (UKAS)

► ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

► ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

​► ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

​► ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

​► ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

► นโยบายสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

 

► การควบคุมและกำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

► โครงการพัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในเขตเมืองเพื่อการรีไซเคิล

► การเสนอรายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ระดับจังหวัด 

► ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2558)

► ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2558)

 

new-gif_edited.png

 ​► การตรวจติดตามภายนอก ISO9001:2015 by BVQI วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2565 : อ่านต่อ

► กิจกรรมซ้อมดับเพลิง 2565 : อ่านต่อ

► อบรมพื้นฐาน 5 ส ประจำปี 2565 : อ่านต่อ

​► การตรวจติดตามภายนอก ISO14001:2015 Transfer first Surveillance วันที่ 20 ธันวาคม 2564 : อ่านต่อ

​► การตรวจติดตามภายใน IQA ISO14001:2015 ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 - 6 ตุลาคม 2564 : อ่านต่อ

​► การตรวจติดตามภายใน IQA ISO9001:2015 ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 - 29 กันยายน 2564 : อ่านต่อ

► วันปลูกต้นไม้ วันที่ 21 ตุลาคม 2563


► ซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ประจำปี 2562 7 พฤษภาคม 2562 : อ่านต่อ

new-gif_edited.png

ประกาศรับฟังความคิดเห็น EHIA / EIA

โครงการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ของบริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด วันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

​► ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 3) เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ของ บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จำกัด วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565          

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 3) เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จำกัด วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี ของ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2565

► ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2) ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด วันที่ 25 มกราคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2) ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ของ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด วันที่ 25 มกราคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) ต่อร่างรายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด วันที่ 1-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

​► ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2) ต่อร่างรายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเบียร์ ของ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จำกัด วันที่ 1-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564​

► ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด วันที่ 8-11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

► ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการโรงงานผลิตเบียร์ ของ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จำกัด วันที่ 8-11 มิถุนายน พ.ศ. 2564


► ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด วันที่ 8-11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

new-gif_edited.png
new-gif_edited.png
new-gif_edited.png
new-gif_edited.png