top of page

บริการศึกษาและวางแผนโครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 

     ให้บริการ วางแผน ศึกษาความเหมาะสม การประเมินความเสี่ยงในโครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในส่วนของผู้ประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ โครงการต่างๆ ดังนี้

 

  • โครงการประเมินความเสี่ยงอันตรายในสถานประกอบการ

  • โครงการศึกษาประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านมลพิษทางอากาศ

  • โครงการสำรวจศึกษาการจัดการของเสียในอุตสาหกรรม

  • โครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  • โครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม

  • โครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ

  • การให้บริการควบคุมดูแลระบบบำบัด และควบคุมมลพิษภายในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ

  • รายงานศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA)

  • โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

  • โครงการบริหารจัดการแผนแม่บท และแผนปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ ระดับท้องถิ่น และรายโครงการ

Project Client

โครงการศึกษาแผนผังการไหลของกากของเสีย (Material and waste flow analysis) และรูปแบบการบริหารจัดการกากของเสีย

โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม

โครงการการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย

โครงการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Please reload

bottom of page