top of page

      ให้บริการด้านการสำรวจและปรึกษาเกี่ยวกับการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ในการประเมินทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน การติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ การเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดทำแผนการฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดิน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุม และมาตรการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

เก็บน้ำใต้ดิน_1
เก็บน้ำใต้ดิน_1

press to zoom
เก็บน้ำใต้ดิน_2
เก็บน้ำใต้ดิน_2

press to zoom
เก็บน้ำใต้ดิน_4
เก็บน้ำใต้ดิน_4

press to zoom
เก็บน้ำใต้ดิน_1
เก็บน้ำใต้ดิน_1

press to zoom
1/4
bottom of page