ให้บริการด้านการสำรวจและปรึกษาเกี่ยวกับการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ในการประเมินทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน การติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ การเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดทำแผนการฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดิน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุม และมาตรการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

ส่งข้อความติดต่อเราที่นี่

© 2015

 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
เลขที่ 1/6 ซอยรามคำแหง 145

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2373-7799
(อัตโนมัติ)
โทรสาร  : 0-2373-7979

 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด