top of page

ลูกค้า Monitor

โครงการปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า

โครงการเขตประกอบการ หรือ นิคมอุตสาหกรรม

โครงการโรงไฟฟ้าและโรงงานน้ำตาล

กลุ่มประกอบรถยนต์

โครงการอุตสาหกรรมเหล็กถลุงแร่หรือหลอมโลหะ

โครงการปูนซีเมนต์

กลุ่มท่าเทียบเรือ

bottom of page