บริการตรวจวัดทดสอบในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

 

     บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด มีขีดความสามารถในการให้บริการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring) ทั้งทางด้านน้ำ อากาศ ดิน กากของเสีย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ว-236 และได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ  มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ นักเคมีวิเคราะห์ที่มีความรู้ ความมุ่งมั่นพัฒนา และส่งเสริมการให้บริการทดสอบบนพื้นฐานของความถูกต้องและความเชื่อถือได้

 

“เรายินดีให้บริการ ด้วยความชำนาญด้านการวิเคราะห์”

การบริการของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- การวิเคราะห์คุณภาพอากาศปล่องระบาย พื้นที่ทำงาน บรรยากาศ
- การวิเคราะห์คุณภาพดิน ดินตะกอนชายฝั่ง กากตะกอนของเสีย
- การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำทะเล น้ำผิวดิน น้ำใต้ดินและน้ำเสีย

ความพร้อมของเครื่องมือที่ครบครันคลอบคลุมงานวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม

Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)

Electrothermal Atomic Absorption Spectrophotometer

Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP – OES)

ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ VOCs ในบรรยากาศตาม TO-15

Oven and Humidifier for Clean canister

ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ VOCs ในน้ำใต้ดินและดิน ด้วย P&T ตามวิธีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เครื่อง GC/FID , GC/ECD, Loop gas GC/FID/TCD

เครื่อง UV-Vis photometer , Spectrofluorometer

เครื่องชั่ง

Analyzer Instrument

Total Hydrocarbon Analyzer (THC)

Microbiological Laboratory

การวิเคราะห์อื่นๆ

Rotary Agitator Shaker

DO Meter, Conductivity Meter, pH Meter, BOD Incubator, Ion Meter, Oven  etc.

*****   การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมครบและพร้อมที่ TET  *****

ส่งข้อความติดต่อเราที่นี่

© 2015

 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
เลขที่ 1/6 ซอยรามคำแหง 145

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2373-7799
(อัตโนมัติ)
โทรสาร  : 0-2373-7979

 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด