top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2) บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2) ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ของ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด วันที่ 25 มกราคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. กำหนดการประชุมวันที่ 25 มกราคม 2565 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ 3. เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) ของ โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัดbottom of page