top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ครั้งที่ 1)โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บจก.น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ต่อร่างเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


ดาวน์โหลดเอกสาร:

1. กำหนดการประชุม 9 พฤศจิกายน 2563 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ 3. เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ของ โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
bottom of page