top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟ้งความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟ้งความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ต่อการกำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมินทางเลือกโครงการสำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมี ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


เวทีที่ 1

- วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสุขภาพเนินพยอม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เวทีที่ 2

- วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page