top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟ้งความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายที่ 1)

ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟ้งความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ในขั้นตอนการประเมิน และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมี ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


แผนการดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

1. การเข้าพบสัมภาษณ์ความคิดเห็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 15-18 ธันวาคม พ.ศ.2563

2. การแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และการสำรวจความคิดเห็นระดับผู้นำชุมชน และระดับครัวเรือน ระยะเวลา 21-27 ธันวาคม พ.ศ.2563

3. การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group)
ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page