top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริฯ

กรรมการบริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ได้ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ กับ โรงฆ่าสัตว์รุ่งโรจน์ฟาร์ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ เพื่อนำไปมอบให้กับเกษตรกรในแต่ละจังหวัด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560ดู 6 ครั้ง
bottom of page