1/6

          บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (TET) เป็นบริษัทที่ปรึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนาน ดำเนินธุรกิจด้านบริการตรวจวัด ทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ให้บริการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาโครงการประเภทต่างๆ รวมทั้งการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในธุรกิจภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐโดยดำเนินการสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

Monitor

ข่าวประชาสัมพันธ์

Monitor

กิจกรรม

► นโยบายสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

► การควบคุมและกำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

► ISO 9001 : 2015 Certificate Thai Environmental (DAkkS) (เยอรมัน)

► ISO 9001 : 2015 Certificate Thai Environmental (NAC) (สมอ.)

► ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเท็นและกระบวนการต้นแบบการรีไซเคิลขยะจากดิจิทัลเทคโนโลยี

► ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องคืนบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ (Reverse Vending Machine, RVM) ► โครงการพัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในเขตเมืองเพื่อการรีไซเคิล ระยะที่ 

► ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ชี้แจงเพิ่มเติม)โครงการผลิตลวดทองแดงส่วนขยาย ครั้งที่ 1  ของบริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด ต.ท่าข้าม อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา

► โครงการพัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในเขตเมืองเพื่อการรีไซเคิล

► การเสนอรายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ระดับจังหวัด 

► ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2558)

► ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2558)

 

 

► วันปลูกต้นไม้ วันที่ 21 ตุลาคม 2563
► ซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ประจำปี 2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563

► การตรวจติดตามภายใน IQA ISO9001:2015 ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 5-27 สิงหาคม 2563 

►  Audit ระบบ ISO 9001 : 2015 (SA1&XA ; Scope Extension) By TUV Nord วันที่ 5 มีนาคม 2563

► การตรวจติดตามภายใน IQA ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 - 8 พฤศจิกายน 2562

► ประมวลภาพการอบรมพื้นฐาน 5ส ประจำปี 2562

► ซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ประจำปี 2562 7 พฤษภาคม 2562

► การตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO9001_2015 (รอบ Re-Certificate ครั้งที่1 ) by TUV NORD  12 กุมภาพันธ์ 2562

► อบรมพื้นฐาน 5ส. (รุ่นที่7) 12 ธันวาคม 2561

► ซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ประจำปี 2561  17 สิงหาคม 2561

► ตรวจติดตามภายนอก ISO9001 2015 IQA by TUV NORD 12 กุมภาพันธ์ 2561
► ตรวจติดตามภายใน IQA ISO9001 2015 ประจำปี 2560 15-22 มกราคม 2561

► อบรมพื้นฐาน 5ส 9 ธันวาคม 2560

► อบรม ISO9001 2015&IQA 2 พฤศจิกายน 2560

► อบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560  7 ตุลาคม 2560

► กรรมการบริหาร ผู้จัดการ พนักงานบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
ได้ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ กับ โรงฆ่าสัตว์รุ่งโรจน์ฟาร์ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 26 สิงหาคม 2560

► อบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559  26 พฤศจิกายน 2559

► ตรวจติดตามภายใน IQA ISO9001 ประจำปี 2559  22 กันยายน - 27 ตุลาคม 2559

► บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ได้บริจาคช่วยผู้ประสบอัคคีภัย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เมษายน 2559

► บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านโนนพันชาติ ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

► พิธีมอบรางวัลกลุ่มกิจกรรม 5ส ดีเด่น ประจำปี 2557 16 กันยายน 2558

► อบรม 5ส และดูพื้นที่ตัวอย่าง 4 รุ่น

► อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย JSA 2 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศรับฟังความคิดเห็น EHIA / EIA

► ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการโรงงานผลิตเบียร์ ของ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จำกัด วันที่ 8-11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

► ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด วันที่ 8-11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

►  (เลื่อน) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการโรงงานผลิตเบียร์ ของ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จำกัด วันที่ 23 เมษายน 2564
► (เลื่อน) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด วันที่ 22 เมษายน 2564

► ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2) ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด วันที่ 2 มีนาคม 2564

► ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมี ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

► ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด 

► ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1)  ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ของ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด 
 

ส่งข้อความติดต่อเราที่นี่

© 2015

 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
เลขที่ 1/6 ซอยรามคำแหง 145

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2373-7799
(อัตโนมัติ)
โทรสาร  : 0-2373-7979

 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด